Âm ngữ trị liệu

Rối loạn ngôn ngữ diễn đạt

  • 29 Tháng Tám, 2022
  • 0 Comments

Một rối loạn phát triển chuyên biệt trong đó khả năng sử dụng ngôn ngữ nói của trẻ thấp rõ so với trình độ tương ứng với tuổi tâm thần của trẻ, nhưng khả năng giao tiếp vẫn trong giới hạn bình thường. Có thể có hoặc không có các bất thường trong cách phát âm